Lýðheilsustefna

Heilsuefling í Fjölbrautaskóla Snæfellinga er sameiginlegt verkefni stjórnenda, starfsmanna, foreldra og nemenda og skal unnin í góðum tengslum við nærsamfélagið. Miðað er að því að bæta heilsu og líðan allra þeirra sem koma að starfi skólans, hvort sem um ræðir nemendur eða starfsfólk. Með verkefninu er ætlunin að auka vitund um gildi bættrar heilsu og líðan meðal nemenda og starfsfólks, auk þess að hvetja til virkrar þátttöku. Stefna skólans er fyrst og fremst sú að tryggja eins góða og heilsusamlega vinnuaðstöðu og völ er á.  

Meginmarkmið heilsueflingar í Fjölbrautaskóla Snæfellinga:
Að marka stefnu um heilbrigði, hollustuhætti, aðbúnað og öryggi þeirra sem nema og starfa við skólann. Þeirri stefnu er ætlað að hafa áhrif á allar daglegar venjur og starf í skólanum.

Undirmarkmið:  
Fjölbrautaskóli Snæfellinga hefur sett sér sex undirmarkmið sem snúa að aukinni hreyfingu og hollu mataræði, góðri andlegri og líkamlegri heilsu, forvörnum, auk þess að stuðla að jafnrétti og öryggi í húsnæði skólans og viðburðum á hans vegum.

Markmið skólans eru eftirfarandi:

1.  Hvetja nemendur og starfsfólk til hreyfingar, heilsusamlegs lífernis og efla vitund um ávinning hreyfingar fyrir bæði líkamlega og andlega vellíðan.

Að þessu verður unnið m.a. með því að:

 • nemendur stundi nám í íþróttum á hverri námsönn
 • hvetja til markvissrar daglegrar hreyfingar 
 • halda viðburði sem ýta undir og hvetja til hreyfingar, s.s. útivistardag á hverju skólaári
 • taka þátt í keppnum og átökum sem fela í sér hreyfingu s.s. Lífshlaupið og nemendakeppnir þvert á framhaldsskóla landsins
 • bjóða upp á fræðslu/viðburði af ýmsum toga sem hvetja til aukinnar hreyfingar meðal nemenda og starfsfólks

 2.  Í öllu starfi skólans sé það haft að leiðarljósi að hlúa að vellíðan allra þeirra sem koma að starfi skólans, hvort sem um ræðir nemendur eða starfsfólk. Nemendur og starfsfólk fái að njóta sín og rækta hæfileika sína og leggi sig fram við að halda góðan skólabrag. Í skólastarfinu sé borin virðing fyrir fjölbreytileika og unnið gegn fordómum.

Að þessu verður unnið m.a. með því að:

 • bjóða upp á áfanga sem þjálfa og auka vitund um geðrækt
 • útvega nemendum úrræði, s.s. námsráðgjöf og/eða aðra sértækari aðstoð
 • bjóða nemendum og starfsfólki upp á fræðslu
 • hafa til staðar fræðsluefni um andlega heilsu á heimasíðu skólans

3.  Stuðla að aukinni vitund um næringu og mikilvægi góðrar næringar. Ýta undir hollari neysluvenjur meðal nemenda og starfsfólks.

Að þessu verður unnið m.a. með því að:

 • bjóða upp á góða og holla næringu í mötuneyti skólans í samræmi við upplýsingar úr Handbók um næringu í framhaldsskólum
 • hafa gott aðgengi að drykkjarvatni
 • halda viðburði þar sem boðið er upp á fræðslu um mikilvægi góðrar næringar

 4.  Miðla upplýsingum um skaðsemi vímuefna til nemenda og starfsfólks.

Að þessu verður unnið m.a. með því að:

 • hafa upplýsingar á vef skólans um skaðsemi vímuefna og ráða til þeirra sem vilja hætta að notast við tóbak, áfengi eða önnur vímuefni
 • forvarnarteymi skólans standi fyrir fræðsluerindum og viðburðum tengdum forvörnum
 • fylgja eftir reglum skólans er varða notkun vímuefna, hvort sem um ræðir í húsnæði skólans, á lóð hans og/eða á viðburðum á vegum skólans

5.  Innan skólans sé unnið að jafnrétti og kynheilbrigði. Að á vegum skólans sé virk jafnréttisstefna og starfandi jafnréttisfulltrúi.

Að þessu verður unnið m.a. með því að:

 • nemendur fái kennslu í kynheilbrigði, hvort sem um ræði í kennslustundum eða á atburðum á vegum skólans
 • hafa jafnréttisstefnu aðgengilega á heimasíðu skólans
 • kennarar hafi jafnrétti að leiðarljósi í kennslu
 • skólinn verði leiðandi í jafnréttismálum

6.  Tryggja öryggi nemenda og starfsfólks í húsnæði skólans og á viðburðum tengdum skólastarfi. Tryggja að öryggisáætlun skólans sé framfylgt.

Að þessu verður unnið m.a. með því að:

 • halda rýmingaræfingar á hverri önn
 • nemendur og starfsfólk læri skyndihjálp
 • öryggis- og áhættumati sé viðhaldið og leitað sé úrbóta hið fyrsta þegar þörf er á

 Við skólann starfar heilsueflingarteymi. Í þessu teymi sitja:


Agnes Helga Sigurðardóttir, námsráðgjafi og teymisstjóri Heilsueflingar.
Gísli Pálsson, jafnréttsfulltrúi og forvarnarfulltrúi FSN.
Hermann Hermannsson, mannauðsstjóri.
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, skólameistari.
Sólrún Guðjónsdóttir, aðstoðarskólameistari.

Breytt 08.02.2024  (Hrafnhildur Hallvarðsdóttir)